Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ công ích huyện Cần Giờ tiền thân là Xí nghiệp Công trình giao thông huyện Cần Giờ ( được thành lập theo quyết định số 295/QĐ-UB ngày 29/12/1992 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ).

Ngày 05/11/1997, Ủy ban nhân dân thành phố ban hành quyết định số : 6282/QĐ-UB-KT về chuyển DNNN Xí nghiệp Công trình giao thông huyện Cần Giờ thành Xí nghiệp Công trình giao thông – đô thị Cần Giờ là doanh nghiệp nhà nước họat động công ích thuộc Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ, với tổng nguồn vốn tại doanh nghiệp là : 3.313.310.013 đồng

Ngày 05/11/2002 Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã có quyết định số : 4544/QĐ-UB về việc đổi tên bổ sung ngành của Xí Nghiệp Công trình giao thông đô thị Cần Giờ thành Công ty dịch vụ công ích huyện Cần Giờ và bổ sung ngành : Khai thác, kinh doanh vật liệu xây dựng gồm : cát, đá, đất, sỏi bêtông nhựa nóng …

Ngày 04/11/2003 Công ty Dịch vụ công ích huyện Cần Giờ được UBND Thành phố xếp hạng doanh nghiệp Nhà nước hạng II

Ngày 16/08/2004 Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh có quyết định số : 3988/QĐ-UB về việc bổ sung ngành, tăng vốn của Công ty Dịch vụ công ích huyện Cần Giờ. Theo đó tăng vốn điều lệ của Công ty lên 17.278.652.836 đồng và bổ sung ngành đầu tư xây dựng nhà để bán hoặc cho thuê.

Ngày 05/7/2010, Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh có quyết định số: 2886/QĐ-UBND về phê duyệt Đề án chuyển đổi Công ty Dịch vụ công ích huyện Cần Giờ thành Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ công ích huyện Cần Giờ.

Ngày 06/4/2012, Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hồ Chí Minh đã cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần 2 cho Công ty TNHH Một thành viên với vốn điều lệ là: 29.844.000.000 đồng .

Với chức năng và nhiệm vụ được giao từ ngày thành lập đến nay công ty đã thực hiện tốt vai trò chức năng nhiệm vụ được giao, doanh thu năm sau cao hơn năm trước với tốc độ phát triển theo chiều hướng đi lên. Đời sống vật chất và tinh thần của cán bộ công nhân viên công ty không ngừng được nâng cao. Các họat động đền ơn đáp nghĩa đối gia đình chính sách và các họat động xã hội vẫn được Công ty thường xuyên thực hiện.

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

NGƯỜI QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP

Ông Trần Văn Sáu

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch hội đồng thành viên

Ông Nguyễn Duy Lộc

Giám đốc

Ông Nguyễn Hồng Khanh

Thành viên hội đồng thành viên

Ông Thái Tân Sĩ

Kiểm soát viên

Ông Phạm Đức Hùng

Phó Giám đốc

Ông Phạm Xuân Định

Phó Giám đốc

Ông Nguyễn Thành Thật

Kế toán trưởng